ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑ
1.       Α1
2.       Α2
3.       Α3
4.       Α4
5.       Β1
6.       Β2
7.       Β3
8.       Β4
9.       Γ1
10.  Γ2
11.  Γ3
12.  Γ4