ΕΠΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ΕΠΕΣ του Σχολείου μας αποτελείται από :

Σύμφωνα με την απόφαση : Αρ. Πρωτ. 52/16-6-2021 της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ)
1. Aλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Καθηγητής Παιδαγ. Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ (Πρόεδρος)
2. Παναγιώτης Πεφάνης, Φυσικός, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
3. Γεώργιος ΚαπετανάκηςΘεολόγος, Δ/ντής του Λυκείου
4. Κων/νος Μπέλσης, Φιλόλογος (Τακτικό Μέλος, Γραμματέας)
5. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, Φυσικός (Τακτικό Μέλος)