ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο κανονισμός του σχολείου μας θα διαμορφωθεί κατά το σχολικό έτος 2016-2017 μετά από διαβούλευση εκπαιδευτικών-μαθητών-συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

 

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

1. Τήρηση Ωρολογίου Προγράμματος

2. Επιμελητές – Καθήκοντα

3. Σχέσεις Καθηγητών – Μαθητών

4. Σχέσεις μεταξύ Μαθητών

5. Συμμετοχή Μαθητών στις Σχολικές Δραστηριότητες

6. Ενημέρωση Γονέων – Δικαιολόγηση απουσιών

7. Επιλογή Κατεύθυνσης και Μαθήματος Επιλογής

8. Χαρακτηρισμός της Φοίτησης – Συνέπειες

9. Συμπεριφορά – Διαγωγή Μαθητών

 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Με τον όρο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της       σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του  σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Η  σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της     κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Η  δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια,  κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας, στοιχεία τα οποία  συναντούμε βέβαια και στη λειτουργία αυταρχικά οργανωμένης ομάδας. Η ειδοποιός  διαφορά όμως της δημοκρατικά οργανωμένης ομάδας έγκειται στο σημαντικό γεγονός ότι τα προηγούμενα στοιχεία προέρχονται από τα μέλη της ομάδας, με ελεύθερη εκλογή, με συναίνεση και συμμετοχή και αφήνουν περιθώρια διαφορών και  πλουραλισμού απόψεων.

Το  σχολε ίο λοιπόν, με την αγωγή που προσφέρει, έχει το δύσκολο ρόλο να συμβιβάσει  το άτομο με την κοινωνία. Το άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται  δηλαδή ελευθερίας η οποία γεννά ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Παράλληλα  όμως η κοινωνία νομιμοποιείται να απαιτήσει τη συνεισφορά του ατόμου στην ομαλή        λειτουργία της. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη δυσκολία στην αγωγή την οποία ασκεί το σχολείο, γιατί οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη.

Οι  μαθητές του Λυκείου προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και        μεταφέροντας στις αποσκευές τους διαφορετικό μορφωτικό φορτίο. Κατά την έναρξη  της σχολικής ζωής η διαφορετικότητα έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση, αλλά στην πορεία προστίθεται και η ευρύτερη επίδραση του περιβάλλοντος. Το κοινωνικό, το φυσικό και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν σημαντικά την παραπέρα εξέλιξη. Η επίδραση αυτή ασκείται με πολλούς τρόπους άμεσα ή έμμεσα,  συστηματικά ή διάχυτα. Γι’ αυτό πρέπει στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής να        περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία  και ευθύνη.

Πειραιάς,  Σεπτέμβριος 2012

 

1. ΤΗΡΗΣΗ  ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α. Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο  σχολείο στις 8:00. Η παραμονή των μαθητών έξω από το σχολείο δεν επιτρέπεται.

β.Μπαίνοντας στο σχολείο κατευθύνονται στην αυλή.

γ. Στις 8:15 κτυπά το κουδούνι και  βρίσκονται στη θέση τους έτοιμοι για την πρωινή συγκέντρωση και προσευχή. Όταν  βρέχει ή κάνει πολύ κρύο, μετά από σχετική κρίση του εφημερεύοντα καθηγητή στο  κυλικείο, οι μαθητές κατευθύνονται στις τάξεις τους οπότε η προσευχή γίνεται  στην τάξη με τον καθηγητή που έχει μάθημα την 1η διδακτική ώρα.

δ.Όλοι οι μαθητές πρέπει να  παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική  ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το κπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει. Με τη σημερινή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετοί μαθητές αλλόθρησκοι-ετερόδοξοι. Έχουν δικαίωμα        να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων. Το σχολείο αποδίδει στο σημείο αυτό τη δέουσα σημασία.

ε. Οι μαθητές που καθυστερούν θα  παραμένουν στον προαύλιο χώρο του κυλικείου μέχρι να τελειώσει η πρωινή  συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ανεβαίνουν στις τάξεις μαζί με τους υπόλοιπους  συμμαθητές τους. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη, κανένας  μαθητής δε θα γίνεται δεκτός στο μάθημα. Οι μαθητές που καθυστερούν περαιτέρω θα χάνουν την 1η διδακτική ώρα  και η είσοδός τους στην τάξη θα γίνεται μόνο με σημείωμα που θα παίρνουν       από τη Δ/νση του σχολείου. Άδεια εισόδου θα παίρνουν επίσης για να μπουν στην τάξη και οποιαδήποτε άλλη ώρα έρχονται καθυστερημένοι στο σχολείο, χωρίς ποτέ να διακόπτουν το μάθημα

στ. Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη αποχώρηση από το σχολείο, χωρίς προηγούμενο σχετικό αίτημα που θα υποβάλει ο ίδιος κηδεμόνας και σχετική άδεια εξόδου του Δντή του σχολείου.

ζ. Η είσοδος των μαθητών στις τάξεις  γίνεται αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού και οι μαθητές κάθονται στη θέση  τους περιμένοντας τον καθηγητή για να αρχίσει το μάθημα. Δεν επιτρέπεται η  παραμονή των μαθητών στους διαδρόμους. Η έξοδος των μαθητών από τις τάξεις        για διάλειμμα ή σχόλασμα γίνεται μόνο με το κτύπημα του κουδουνιού.

2.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

α. Με ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος ορίζονται δύο   μαθητές ως επιμελητές του τμήματος για μια εβδομάδα.

β. Η υπηρεσία του επιμελητή είναι  υποχρεωτική για τους μαθητές.

γ. Οι επιμελητές βρίσκονται στην τάξη τους στις 8:00 το αργότερο.

δ.Ανοίγουν τα παράθυρα και φροντίζουν  να υπάρχει σπόγγος και κιμωλία.

ε. Γράφουν τα ονόματά τους επάνω και δεξιά στην άκρη του πίνακα.

στ. Υποδεικνύουν με ευγένεια στους συμμαθητές τους να αφήσουν τις τσάντες τους και να κατεβούν στην αυλή.

ζ. Όταν κτυπήσει το κουδούνι για προσευχή παραμένουν στην τάξη.

η. Στα διαλείμματα ανοίγουν τα  παράθυρα, συνιστούν στους συμμαθητές τους να κατεβούν στην αυλή και γενικά  επιτηρούν το χώρο.

θ. Στις αλλαγές των καθηγητών, όταν δεν  υπάρχει διάλειμμα, συστήνουν στους συμμαθητές τους να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν ήσυχα τον καθηγητή της επόμενης διδακτικής ώρας.

ι. Είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε φθορά ή κλοπή γίνει στην τάξη τους και συνεργάζονται για οποιοδήποτε θέμα με τον εφημερεύοντα καθηγητή και το Διευθυντή του σχολείου.

κ. Φροντίζουν να διατηρούν καθαρή και τακτοποιημένη την τάξη τους.

κα. Υπενθυμίζουν στους συμμαθητές τους να μην αφήνουν χρήματα ή άλλα τιμαλφή όταν φεύγουν από την τάξη (Γυμναστική, εργαστήριο κ.λ.π

κβ. Αναφέρουν αμέσως στη Διεύθυνση του  σχολείου οποιαδήποτε ζημία ή έλλειψη καθαριότητας παρατηρήσουν κατά την πρωινή τους προσέλευση στην τάξη.

ΣΧΕΣΕΙΣ   ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι μαθητές  οφείλουν σεβασμό, εκτίμηση και υπακοή προς τους καθηγητές τους, γιατί μοχθούν        να τους καταστήσουν σοβαρά, υπεύθυνα και άξια μέλη της μαθητικής κοινότητας  κατ’ αρχήν και του κοινωνικού συνόλου αργότερα.

ΣΧΕΣΕΙΣ   ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

  •      Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι  αδελφικές και να διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και αγάπης.
  • Τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών,  θα λύνονται με τη διαμεσολάβηση του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος και στη συνέχεια, αν αυτό κρίνει ο καθηγητής ή ο μαθητής εφ’ όσον δεν ικανοποιηθεί, από τη Διεύθυνση του σχολείου.
  •  Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η χειροδικία, οι χειρονομίες, οι βωμολοχίες και γενικά οποιαδήποτε συμπεριφορά υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα.
  •  Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο  να καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση  και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής  άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που πρέπει να καταστέλλεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η συμμετοχή των μαθητών στις  σχολικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική, εκτός αν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που θα συνεκτιμώνται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος ή τον αρμόδιο        καθηγητή και τον Διευθυντή για τη σχετική απαλλαγή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Η Φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων        ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών,  όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια. Εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην παρακολούθηση, πέρα από ένα ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την ανάγκη για την  επανάληψη της τάξης αλλά και παιδαγωγικά παγιώνει στη συνείδηση του μαθητή την  αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις        αρετές των ανθρώπων.

Ο  Γονέας-Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή,  αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

α. Για την τακτική παρακολούθηση της  φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.    Ο υπεύθυνος καθηγητής του  τμήματος για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών του, αφού ενημερώσει το  Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη 24 απουσίες,  δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την κηδεμόνα        με ταχυδρομική επιστολή, ή οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.  Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, που αφορά τη σχολική  κατάσταση του μαθητή.

β. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να  προσέρχεται στο σχολείο για την τακτική ενημέρωσή</u> του σχετικά με την  επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση και συμπεριφορά του μαθητή σύμφωνα με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ που ανακοινώνεται από το σχολείο στην αρχή του  διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών.  Σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση να δέχεται τους        κηδεμόνες των μαθητών, την ώρα που έχει ορισθεί, για ενημέρωση σε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και να επιδεικνύει τα γραπτά των μαθητών, εφ’ όσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο. Για θέματα τρέχοντα, όπως π.χ. η δικαιολόγηση των απουσιών, οι κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται ΕΚΤΑΚΤΑ το  σχολείο καθημερινά τις ώρες 9:00 μέχρι 12:00.

γ. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που  απουσίασε μέχρι 2 ημέρες, λόγω ασθένειας ήάλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη ημέρα μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο, σχετική αίτηση για τη δικαιολόγηση των απουσιών.  Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10        ημερών αθροιστικά για όλο το έτος. Για τη δικαιολόγηση απουσιών, που οφείλονται σε λόγους υγείας, περισσότερο από 2 ημέρες<, ο κηδεμόνας κάθε  μαθητή είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη 10η ημέρα μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε  ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας και να υποβάλλει στο σχολείο σχετική αίτηση για τη δικαιολόγηση των απουσιών. Μετά την παρέλευση της 10ήμερης προθεσμίας κανένα        δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό.

δ. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται  σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο δε δεσμεύουν το Σύλλογο διδασκόντων καθηγητών, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους της  απουσίας του μαθητή.

ε. Οι απουσίες που πραγματοποιούνται σε  μερικές ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς, δικαιολογούνται μόνο από το Διευθυντή του σχολείου, κατόπιν σχετικού  αιτήματος του ίδιου του κηδεμόνα και εφ’ όσον συντρέχουν οι απαραίτητες        προϋποθέσεις.

στ. Οι δικαιολογημένες απουσίες των  μαθητών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης του  μαθητή στο τέλος του διδακτικού έτους.  Για τη δικαιολόγηση των απουσιών  συντάσσεται αμέσως μετά τη λήξη κάθε τετραμήνου ειδική πράξη του Συλλόγου των      διδασκόντων καθηγητών του σχολείου.

ζ. Όπου αναφέρεται ανωτέρω ο όρος  «κηδεμόνας του μαθητή» αποσαφηνίζεται ότι ως κηδεμόνας νοείται ο πατέρας ή η  μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο,     προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος  της ηλικίας τους.

η.Σε καμία περίπτωση δε  θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:

1. Όταν  πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του        ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς  λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, καιρικές,       συγκοινωνιακές και άλλες του σχολείου.

2.  Όταν  οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης,        απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

EΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι μαθητές όλων των τάξεων του Ενιαίου  Λυκείου επιλέγουν με την έναρξη του σχολικού έτους το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν.  Επιπλέον οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης        επιλέγουν ταυτόχρονα και την κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να  ακολουθήσουν.

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με  την υποβολή αίτησης σε έντυπο που χορηγείται από το σχολείο. Η αίτηση εκφράζει  την ελεύθερη βούληση του μαθητή για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και το μάθημα   επιλογής που θέλει να παρακολουθήσει.

Λόγω του οι ανωτέρω διαδικασίες  έχουν άμεση σχέση με τον έγκαιρο προγραμματισμό του σχολείου και ως εκ τούτου  την ομαλή λειτουργία του. η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από τη λήξη του        προηγούμενου σχολικού έτους, προκειμένου το σχολείο να προγραμματίσει τις διδακτικές του ανάγκες, και συνεχίζεται με την έναρξη του νέου σχολικού έτσι  ώστε οι μαθητές να έχουν όλο το χρόνο προκειμένου τελικά να αποφασίσουν για την κατεύθυνση και το μάθημα επιλογής που τους ενδιαφέρουν.  Αν κάποιος μαθητής διαπιστώσει κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων ότι έκανε λάθος σε κάποια επιλογή του τότε έχει δικαίωμα να αλλάξει κατεύθυνση ή το μάθημα επιλογής, με δήλωσή του στο   Διευθυντή του σχολείου, μέχρι την 15η Οκτωβρίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ   ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

α.Η φοίτηση όλων των μαθητών χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που  σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια        προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα, ως εξής:

<β.Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση κατά την οποία:

Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που  σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50)  ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

Το   σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό δεκατέσσερις (114), από  τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.

Κατ’    εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου με ειδική πράξη του  χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατό δέκα πέντε έως  εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι  απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην  προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο γενικός μέσος όρος της        βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.) όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο   τετραμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων,  είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη.

Με  απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να χαρακτηρίζεται   ως επαρκής η φοίτηση μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ’ όσον οι μαθητές  αυτοί είναι πρωταθλητές, οι δε απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε  διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία  Αθλητισμού.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται  κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

γ. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που χαρακτηρίζουν την επαρκή φοίτηση.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι  υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Σε αντίθετη περίπτωση ευτελίζεται το κύρος του σχολείου και απαξιώνεται ο ρόλος του.

Εκτός από το  σχολικό χώρο, σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή  υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, ζημίες, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της  περιουσίας του σχολείου πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες  του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της  δημόσιας περιουσίας.

Οι  μαθητές οφείλουν να δείχνουν υψηλό αίσθημα ευθύνης σε ότι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.  Καθαροί  και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, γυμναστηρίων, αιθουσών θεάτρων,  χώρων υγιεινής, της αυλής του σχολείου, όλα αυτά διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα  χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Μέσα σε        ένα κακοποιημένο σχολικό χώρο αναιρείται εκ των πραγμάτων η αναμενόμενη συναισθηματική καλλιέργεια του αναπτυσσόμενου ατόμου.

Η  τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα  στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των  μελών της ομάδας. Αν δεν εξασφαλιστούν τέτοιες συνθήκες, δεν είναι δυνατόν να  παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο ούτε στο γνωστικό ούτε στο συναισθηματικό ούτε στον  ψυχοκινητικό τομέα της μάθησης. Η αγωγή και η μάθηση δεν επιτυγχάνονται μόνο με «από καθέδρας διδασκαλία», αλλά κυρίως με τη δημιουργία του απαραίτητου  παιδαγωγικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι μαθητές θα ασκηθούν, ώστε να        έχουν το ανάλογο αποτέλεσμα.

‘Ένα  ευαίσθητο ζήτημα είναι αυτό που αφορά την κόσμια  και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών, τα όρια της οποίας είναι δυσδιάκριτα. Υπάρχουν βέβαια ακραίες περιπτώσεις οι οποίες είναι προφανείς. Σ’ αυτές τις  περιπτώσεις η κοινότητα της τάξης με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και σε  συνεργασία με τους γονείς μπορεί να επιχειρήσει παρέμβαση. Αν αυτό δεν        αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο 15μελές μαθητικό συμβούλιο, στο Διευθυντή του σχολείου και τέλος στο σύλλογο διδασκόντων.

Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου. Το βιβλίο είναι        πνευματικό δημιούργημα των συγγραφέων, ανήκει στην πολιτεία, η οποία δαπάνησε από το στέρημα του λαού, και παρέχεται στους μαθητές για χρήση. Επομένως, δεν  επιτρέπεται να το απαξιώνουν και να το ευτελίζουν.

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του  σχολείουαπαγορεύεται. Σύμφωνα  με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν στην  κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του χώρου του σχολείου. Οι ανάγκες για  επικοινωνία καλύπτονται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το  σχολείο.

Το κάπνισμα των μαθητών στους χώρους του  σχολείου απαγορεύεται επίσης σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Η  ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες της καταδολίευσης των εξετάσεων, των  αντιγραφών, των υποκλοπών κ.λ.π. Το σχολείο έχει χρέος να αντιμετωπίζει        αποφασιστικά αυτά τα φαινόμενα, τόσο για ουσιαστικούς λόγους, επειδή αλλοιώνεται η πραγματική σχολική κατάσταση του μαθητή, όσο και κυρίως, για παιδαγωγικούς. Το σχολείο πρέπει να αποδοκιμάσει την άποψη ότι ο μαθητής μπορεί, με άλλους τρόπους, όχι τίμιους, να επιτύχει ένα αποτέλεσμα και εάν αυτό  γίνει αντιληπτό, να μην έχει καμιά συνέπεια.

Κάθε φορά που  δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και        πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται αμέσως ο Γονέας-Κηδεμόνας, ο  οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική  συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική  περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της  λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά        παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και  καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

Η διαγωγή κάθε  μαθητή χαρακτηρίζεται «κοσμιότατη», «κοσμία» ή «επίμεπτη»   ανάλογα με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που τη συνιστούν.

Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της   διαγωγής των μαθητών πραγματοποιείται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους με  ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά πλειοψηφία  με βάση την εν γένει συμπεριφορά των μαθητών μέσα και έξω από το σχολείο και        αφού λάβει υπόψη τυχόν στοιχεία καταχωρισμένα στα οικεία βιβλία