Ειδικά μαθήματα πανελλαδικών εξετάσεων – τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
«Άρθρο 1 (1)
Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε
ειδικά μαθήματα και ορισμός ειδικών μαθημάτων ή πρακτι-
κών δοκιμασιών για κάθε ένα από αυτά.
1. Για την εισαγωγή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών των παρα-
κάτω Σχολών ή Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι υ-
ποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα ή δύο
ειδικά μαθήματα κατά περίπτωση. Ειδικότερα οι υποψήφιοι
για εισαγωγή στις Σχολές ή στα Τμήματα ή στις Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις:
α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ναυτιλιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιά, ……..δείτε ΕΔΩ όλη την
επικαιροποιημένη εγκύκλιο.

Eidika_Mathimata_me_oles_tis_allages.pdf

DIDEFlorinas-Eidika_Mathimata_me_oles_tis_allages
(Συνολικές επισκέψεις: 29 , επισκέψεις σήμερα: 1 )