Εγγραφή μαθητών

Παρακαλείσθε οι κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας, όπως ολοκληρώσετε την εγγραφή του παιδιού σας, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
δικαιολογητικά:
α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (δίδεται στο σχολείο μας)
β. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει δια-
βιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος. (δεν χρειάζεται για τους απόφοιτους του Ζαννείου Γυμνασίου-έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά)
γ. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κη-
δεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι
ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:
αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμ-
φωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/
τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δή-
λωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.
ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για
ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας,
καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή
των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώ-
νου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.
γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά
σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχο-
λείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε
Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.
ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή
αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού,
σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.
δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι
κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.
ε. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει
Απολυτήριο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/
1986 (Α’ 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμ-
φωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 46/2017 (Α’ 74), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότη-
τας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/
Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγ-
γεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελ-
τίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν
έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί
Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μη-
τρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/
τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα
από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να κα-
ταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο
άρθρο 11.
Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί
πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν
επιστρέφεται.
(Συνολικές επισκέψεις: 1,302 , επισκέψεις σήμερα: 1 )